De Bewuste Keuze
PS. Food And Lifestyle Coach

Privacy verklaring

Beste klant,

U bent klant van De Bewuste Keuze. Het kan daarom zijn dat De Bewuste Keuze persoonsgegevens van u verwerkt.

De Bewuste Keuze hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe De Bewuste Keuze dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is De Bewuste Keuze. Voor vragen over uw privacy is De Bewuste Keuze als volgt voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Kiekendiefstraat 32, 4302WV Zierikzee

Website: www.debewustekeuze.com

Telefoonnummer: 06-30736161

E-mailadres: debewustekeuze@gmail.com

Uw persoonsgegevens waarover De Bewuste Keuze beschikt zijn afkomstig van uzelf.

De gegevens die u zelf aan ons verstrekt zijn: N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de coaching.

Deze informatie gebruiken wij om u zo goed mogelijk te coachen, U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. Maar als u de gegevens niet verstrekt, kunnen wij de coaching niet goed uitvoeren.

De Bewuste Keuze verwerkt uw persoonsgegevens dus voor de coaching. Het is noodzakelijk dat De Bewuste Keuze  deze persoonsgegevens van u verwerkt om te coachen en om gerechtvaardigde belangen van De Bewuste Keuze te behartigen.

De Bewuste Keuze verwerkt op dit moment persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

De Bewuste Keuze bewaart  uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de coaching te dienen. Dit tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt; in dat geval worden de persoonsgegevens zo lang bewaard als wettelijk verplicht is.  

Als De Bewuste Keuze uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

De Bewuste Keuze verwerkt de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden. Indien u PS. food & lifestyle-producten en –diensten afneemt, worden ook PS. food & lifestyle bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PS. food & lifestyle-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt PS. food & lifestyle om de werking van PS. food & lifestyle-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. En om u te informeren over producten en diensten van PS. food & lifestyle. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken, maar als u de gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de gegevens niet aan PS. food & lifestyle doorgeven, en dat kan van negatieve invloed zijn op de kwaliteit van en informatie over de PS. food & lifestyle-producten en –diensten.

De Bewuste Keuze besteedt de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.

Alle persoonsgegevens die De Bewuste Keuze verwerkt, zijn zeer goed beveiligd. Zo is het pand waar vanuit De Bewuste Keuze werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van De Bewuste Keuze. Verder monitort De Bewuste Keuze continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico’s en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat De Bewuste Keuze met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht: 

- op inzage in uw gegevens;

- op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);

- op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;

- om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van De Bewuste Keuze

- om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;

- op beperking van de verwerking;

- op dataportabiliteit

- om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt u hier. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met De Bewuste Keuze via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop De Bewuste Keuze uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. De Bewuste Keuze probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je iets te vragen hebben, iets meer willen weten over PS food & lifestyle of een afspraak willen maken, dan kan je mij bellen op 06-30736161 of een mailtje sturen naar debewustekeuze@gmail.com.


 


 

 

Adres:

Kiekendiefstraat 32                                                                                                                                                                                        

4302WV Zierikzee                                                                                                                                                                                                  

 06-30736161 Ibannummer: NL83 KNAB 0257 8600 10

KvKnummer: 72207779

BTW-ID: NL002036963B18